Nawigacja

Ewaluacja

Informacja o ewaluacji

Na przełomie stycznia i lutego 2015 r. grupa  wizytatorów do spraw ewaluacji zewnętrznej przeprowadziła na terenie naszego przedszkola badania mające na celu zebranie  i analizę informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa :

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

10.Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11.Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja miała także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój dzieci;

Dzieci są aktywne;

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Wyniki uzyskane przez naszą placówkę:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

A

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego (D)

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D)

Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B)

Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B)

 

Dzieci są aktywne

B

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. (D)

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. (D

Dzieci są wdrażane do samodzielności. (D)

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. (B)

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. (B)

 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

B

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. (D)

Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. (D)

Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D)

W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola.(D)

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B)

 

Wnioski

1. Nauczyciele podczas zajęć stosują pozytywne wzmocnienia w postaci słownych pochwał i nagród, co sprawia, że przedszkolaki angażują się w zajęcia i podejmują różnorodne działania mające wpływ na ich rozwój i kształtowanie społecznie pożądanych postaw.

2. Rodzice współpracują z dyrektorem i nauczycielami przy modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola, wspierają podejmowane przedsięwzięcia i uczestniczą wspólnie z dziećmi w realizowanych działaniach, co daje wiele korzyści dzieciom i sprzyja integracji społeczności lokalnej.

3. Zajęcia z zakresu nauki gry w szachy przyczyniają się do rozwijania zdolności matematycznych, mają wpływ na samodzielność i kreatywność dzieci, co przyczynia się do późniejszych sukcesów szkolnych przedszkolaków.

4. Mistrzostwa Szachowe Przedszkolaków organizowane przez placówkę mają wpływ na rozwijanie zainteresowania grą w szachy przez szerokie grono dzieci oraz ich rodziców, a także na promocję przedszkola w środowisku lokalnym.

5. Przedszkole rozpoznaje możliwości i potrzeby dzieci, organizuje zajęcia specjalistyczne oraz realizuje program profilaktyczny ''Kraina Świetlików'', co wpływa na rozwój przedszkolaków.

6. Współpraca przedszkola z instytucjami wpływa na rozwój zainteresowań dzieci, wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami oraz pozyskanie wskazówek do pracy wychowawczej z przedszkolakami.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 22
    41-200 Sosnowiec
    ul. Hutnicza 3
  • (32) 266-54-85
    p22@sosnowiec.edu.pl