Nawigacja

 • Obchody Dnia Ziemi

  W dniu 25 kwietnia w naszym przedszkolu obchodzimy Dzień Ziemi. Prosimy rodziców o przygotewanie w tym dniu dla dziecka ubioru w kolorze ZIEKONYM. Prosimy również o zwrot napisanych Listów do Ziemi.

 • Gość w przedszkolu

  20 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 nasze przedszkole odwiedzi Pani Agnieszka - koordynator z Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu. Dzieci poznają co to jest hospicjum i na czym polega wolontariat.

 • Konsultacje z psychologiem

  W dniu 13.04.2018 od godz. 14:00 do godz. 15:30 na terenie przedszkola odbędą się konsultacje indywidualne dla rodziców z panią psycholog . Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

   

 • REKRUTACJA NA DYŻUR WAKACYJNY

  Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

  1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 10.04. do ostatniego dnia roboczego  miesiąca kwietnia.
  2. 11 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
  3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie z dyrektorem  dyżurującego przedszkola w terminie od 14.05. do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00 - UMOWY.
  4. Na podstawie umowy Rodzic wnosi opłatę za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, której potwierdzenie dostarcza w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
  5. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
  6. Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.

   

  REGULAMIN

  rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny

  organizowany w Przedszkolach Miejskich

  w Sosnowcu

   

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
  2. UCHWAŁA NR 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec 

  § 1

  1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.
  2. Organ Prowadzący ustala coroczny HARMONOGRAM, według którego  Przedszkola Miejskie w Sosnowcu pełnią w okresie wakacyjnym dyżury.
  3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego zwolnione jest przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci lub całkowicie uniemożliwia pełnienie przez placówkę dyżuru.
  4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 podawany jest do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w ostatnim tygodniu grudnia.

  § 2

  1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców, w ogólnie dostępnym miejscu (strona www, tablica ogłoszeń), z odpowiednim wyprzedzeniem – wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady rekrutacji, sposób zgłaszania i terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola.
  2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
  3. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest w szczególności dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują.
  4. Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli w określonym dla placówki dyżurującej rejonie, który określany jest z uwzględnieniem przedszkoli zwolnionych w danym roku z dyżuru.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dyżurującego przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur spoza swojego rejonu, o którym mowa w § 2 ust. 4.
  6. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

  § 3

  Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

  1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 10.04. do ostatniego dnia roboczego  miesiąca kwietnia.
  2. 11 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
  3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie z dyrektorem  dyżurującego przedszkola w terminie od 14.05. do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00 - UMOWY.
  4. Na podstawie umowy Rodzic wnosi opłatę za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, której potwierdzenie dostarcza w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
  5. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
  6. Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.

     § 4

  1. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:
  1. Zatrudnienie obojga rodziców potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.
  2. Rodzina objęta opieką MOPS,
  3. Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  4. Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin,
  5. Kolejność zgłoszeń.
  1. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.
  2. Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

  § 5

  W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca – o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

   

   

  § 6

  1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do procedury.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem pieczątką przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
  1. Wniosek na dyżur wakacyjny zawiera m.in. poniższe informacje:
  1. imię i nazwisko dziecka,
  2. datę urodzenia,
  3. nr pesel dziecka
  4. aktualny adres zamieszkania,
  5. numer telefonu do szybkiego kontaktu,
  6. oświadczenie o aktywności zawodowej
  7. konkretny termin pobytu dziecka w przedszkolu,
  8. ilość posiłków, z których dziecko będzie korzystało,
  9. dodatkowe ważne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w placówce,
  10. upoważnienie dla osób odbierających dziecko z przedszkola.
  1. Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.
  2. Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola:
   1. w poniedziałek od godz. 7.00 do 17.00,
   2. od wtorku do piątku w godzinach pracy kancelarii, tj.: od 8:00 do 15:00,
   3. w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.
  3. Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu, co Rodzic /opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem.
  4. Adresy i numery telefonów dyżurujących placówek dostępne są na stronie Urzędu Miasta Sosnowca.          

  § 7

  Czas pracy przedszkola dyżurującego określony jest w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok szkolny.

  § 8

  1. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:
  1. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkola poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Uchwałą Nr 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec; 
  2. Opłata za żywienie 6,00 zł za dzień x ilość dni pobytu deklarowanych przez rodzica.
  1. Opłaty, o których mowa w ustępie pierwszym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść w terminie określonym w § 3 ust. 3, niniejszego Regulaminu przelewem na podane w umowie konto bankowe.
  2. Wysokość należnej opłaty wynika z zawartej z przedszkolem umowy.
  3. Rodzic/opiekun prawny ma prawo potwierdzić u Intendenta dyżurującej placówki wysokość naliczonej kwoty przed dokonaniem wpłaty.
  4. Rozliczenie szczegółowe pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się w oparciu o rejestrator, który rejestruje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, zgodnie z zasadami obowiązującymi na placówce dyżurującej.
  5. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu, przelewem na podany przez rodzica numer konta w terminie do 30 września.

  § 9

  1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie, niezakłócającym wydawania posiłków.
  3. W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.

  § 10

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących na placówce regulaminach.
  2. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący.

  § 11

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

   

   

   

   

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolnych 2018/2019 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 4 maja 2018 r.

  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od dnia 4 maja 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 17.00 Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach pierwszego wyboru w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 4 maja 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 17.00.
   W celu zapisania dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
                                              https://uzupelniajaca-przedszkola-sosnowiec.nabory.pl 

   

  POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI

  1

  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

  04.05.2018 r. godz. 12:00

  2

  Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

  Od 04.05.2018 r. od godz. 12:00
  do 10.05.2018 r. do godz. 17:00

  3

  Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

  Od 04.05.2018 r. od godz. 12:00
  do 10.05.2018 r. do godz. 17:00

  4

  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  14.05.2018 r. godz. 15:00

  5

  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  Od 14.05.2018 r. od godz. 15:00
  do 21.05.2018 r. do godz. 17:00

  6

  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  23.05.2018 r. godz. 15:00

  7

  Procedura odwoławcza.

  Od 24.05.2018 r.

  8

  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

  25.06.2018 r. godz. 15:00

   

 • DZIEŃ KONSULTACJI DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU OD 0 DO 3 ROKU ŻYCIA

   

    Dnia 29 marca 2018r.  w godzinach od 14.00 do 17.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114, odbędzie się dzień konsultacji dotyczących rozwoju i kwestii wychowawczych dla rodziców dzieci
  w wieku od urodzenia do 3 roku życia.

   

  Konsultacje prowadzić będą:

   

  - logopeda M. Szelewa, gabinet nr 10;

  - psycholog A. Pieniążek, gabinet nr 12.

   

   

   

   

   

   

 • Ogłoszenie

  Dnia 6 kwietnia dzieci z grup Biedronki. Motyle , Krasnale

  wychodzą do Auli Instytutu Nauk o Ziemina spektakl teatralny pt. „ Ach, ta Pipi”

  Początek spektaklu godz. 10:30

   

   

 • UWAGA RODZICE

  Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom. Szczegóły w zakładce "Dla rodziców"

 • Rozstrzygnięcie konkursu na palmę wielkanocną

  Konkurs na wielkanocną palmę został rozstrzygnięty.                                                                      Wyniki konkursu:                                                                            

  I miejsce - Liliana P. Przedszkole Miejskie nr 1 Będzin

  II miejsce - Anna N. Przedszkole Miejskie nr 22 Sosnowiec

  III miejsce Julia A. Przedszkole Miejskie nr 43 Sosnowiec

  Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 • REKRUTACJA 2018/2019

  Zakończyło się składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 .
  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 19 marca godz. 12:00  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu - 19.03 godz.12:00 - 26.03.2018 do 17:00
  Rekrutacja uzupełniająca  odbędzie się w dniach 04 - 10 maja.
   

  TERMINARZ REKRUTACJI

  Lp.

  Czynności rekrutacyjne

  Termin

  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI

  1

  Uruchomienie systemu rekrutacyjnego.
  Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.

  01.03.2018 r. godz. 15:00

  2

  Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

  Od 01.03.2018 r. od godz. 15:00
  do 12.03.2018 r. do godz. 17:00

  3

  Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

  Od 01.03.2018 r.
  do 12.03.2018 r. do godz. 17:00

  4

  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  19.03.2018 r. godz. 12:00

  5

  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  Od 19.03.2018 r. od godz.12:00
  do 26.03.2018 r. do godz. 17:00

  6

  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  29.03.2018 r. godz. 12:00

   
   
   
   
 • Wizyta Sznupka

  W dniu 13 marca o godz.10:00 nasze przedszkole odwiedzi przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu wraz z maskotką śląskiej policji psem Sznupkiem. Wizyta ma na celu przybliżenie dzieciom zasad bezpieczeństwa.

 • Informacja dla rodziców

  Zmiana terminu zebrania

  Informujemy rodziców dzieci z grup Krasnale i Motyle, że w dniu 12 marca  (poniedziałek ) o godz. 16:30 odbędą się zebrania z rodzicami.W pierwszej części zebrania przedstawiciele pobliskich szkół podstawowych przedstawią oferty swoich placówek .

  Druga część zebrania to spotkania w grupach.

 • Ogłoszenie

  W dniu 09.03.2018 godz. 10:00  dzieci z grup Krasnale i Motyle wychodzą do Instytutu Nauk o Ziemi na spektakl Polskiego Teatru Muzycznego "Duch skrzyni i różnorodności kultur Europy". 

   

 • Ogłoszenie

  Dnia 07.03.2018 r. dzieci z grupy Krasnale i Motyle idą do Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej na „Dzień przedszkolaka”.

  W tym dniu śniadanie dla tych grup o godz.8:00

  Wyjście z przedszkola o godz. 8:30

 • KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

                  Zapraszamy do udziału w konkursie na  najpiekniejszą palmę wielkanocną                                            

  Cele konkursu:

  1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą
  2. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych
  3. Inspirowanie do aktywności twórczej dzieci oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieci
  4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni
  5. Promowanie talentów plastycznych

   

         

                                                           Regulamin konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
  2. Format pracy: przestrzenna, forma tradycyjnej palmy wielkanocnej
  3. Technika pracy: dowolna
  4. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwa i adres placówki oraz imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail
  5. Z jednej placówki prosimy składać maksymalnie 2 prace
  6. Termin nadsyłania prac od 26 lutego do 9 marca 2018r
  7. Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres placówki
  8. Do pracy proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla celów konkursowych
  9. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a opiekun podziękowania. Autorzy 3 najbardziej oryginalnych prac otrzymają upominki.
  10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, biorąc udział w konkursie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  11. Wystawę prac będzie można zobaczyć na stronie internetowej Przedszkola oraz
   w Energetycznym Centrum Kultury Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu

   

   

  O Ś W I A D C Z E N I E

  w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych

   

   

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) .

   

   

                                                                                   ………………………………………………………………..

                                                                                   ( data i podpis składającego oświadczenie)

   

 • Z wizytą u dinozaurów

  W poniedziałek 19 lutego dzieci z grupy Biedronki wezmą udział w lekcji muzealnej "W krainie dinozaurów" w Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Początek lekcji godz. 10:00

 • Informacja dla Rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu

  Rodziców dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu zapraszamy do składania Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego.

  Niezłożenie deklaracji w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września 2018 r.  Deklaracje dostępne są w grupach.

 • Akademia zdrowego uśmiechu

  W środe 28 lutego o godz. 9:30 odbędą się warsztaty dla dzieci "Akademia zdrowego uśmiechu". Wraz z pluszowym Dinusiem  dzieci poznają jak właściwie dbać o zęby.

   

   

 • Wyniki konkursu rodzinnego na najpiękniejszą maskę karnawałową

  Konkurs na najpiękniejszą maskę karnawałową został rozstrzygnięty.

  I miejsce otrzymał Wojtek P. z grupy Motyle

  II miejsce Weronika K. z grupy Biedronki

  III miejsce Nataniel D. z grupy Motyle

  WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

 • Przedszkoliada Tour

  Śniadanie dla dzieci biorących udział w imprezie sportowej „Przedszkoliada Tour” w dniu 18.01.2018 r. ( czwartek) będzie podane o godz. 7:40.             

  Wyjście z  przedszkola  ok godz. 8:25.

  Proszę pamiętać o spodenkach i butach sportowych

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 22
  41-200 Sosnowiec
  ul. Hutnicza 3
 • (32) 266-54-85
  p22@sosnowiec.edu.pl